Địa chỉ :
112 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Đường cơ sở trong dự án Carbon

TraceVerified > Tín chỉ carbon > Đường cơ sở trong dự án Carbon
Vai trò đường cơ sở (baseline)

“Đường cơ sở” trong dự án carbon có thể đề cập đến một số khái niệm khác nhau tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là một số khả năng:

Đường cơ sở Carbon (Baseline Carbon): Đây có thể là mức độ carbon hiện tại mà một tổ chức, một ngành công nghiệp hoặc một quốc gia sản sinh ra từ các hoạt động của họ. Đường cơ sở carbon này thường được sử dụng như một tiêu chuẩn để đo lường tiến bộ trong việc giảm lượng khí thải carbon.

Đường cơ sở dự án Carbon (Project Baseline Carbon): Trong dự án liên quan đến giảm lượng khí thải carbon, đường cơ sở này thường đề cập đến mức lượng khí thải carbon trong phạm vi dự án dự án sẽ tạo ra nếu không có sự can thiệp. Nó thường được sử dụng làm điểm tham chiếu để đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu khí thải.

Đường cơ sở môi trường Carbon (Environmental Baseline Carbon): Đây là mức lượng khí thải carbon tồn tại trong môi trường hoặc trong một khu vực nhất định trước khi bắt đầu một loạt các hoạt động hoặc dự án nhất định. Điều này có thể được sử dụng để so sánh với mức khí thải sau khi dự án được triển khai để đánh giá tác động của dự án đó lên môi trường.

Phương pháp thiết lập đường cơ sở, tính toán giảm thải và báo cáo carbon

Xác định Phạm vi và Mục tiêu: Xác định phạm vi của báo cáo, bao gồm phạm vi toàn diện hoặc giới hạn theo các yếu tố nhất định như hoạt động kinh doanh, sản phẩm, dự án, hoặc quá trình. Xác định mục tiêu báo cáo, ví dụ: báo cáo để đo lường hiệu suất môi trường hoặc để theo dõi tiến trình giảm phát thải.

Thu thập Dữ liệu: Thu thập dữ liệu liên quan đến hoạt động gây ra phát thải carbon. Dữ liệu có thể bao gồm tiêu thụ năng lượng, sử dụng vật liệu, quá trình sản xuất, vận chuyển, và loại hình hoạt động khác. Các dữ liệu này thường được thu thập từ hệ thống quản lý năng lượng và môi trường của tổ chức.

Xác định Các Yếu Tố xả thải: Xác định các loại khí thải nhà kính cụ thể và khí thải biến đổi khí hậu mà hoạt động của bạn sản sinh ra. Các yếu tố này bao gồm CO2, methane (CH4), nitrous oxide (N2O), hydrofluorocarbons (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), và sulfur hexafluoride (SF6).

Tính toán Phát thải Carbon: Sử dụng các phương pháp tính toán đã đề cập trong câu trả lời trước, tính toán tổng phát thải carbon của tổ chức, sản phẩm, hoặc quá trình.

Báo cáo Phát thải Carbon: Tạo báo cáo phát thải carbon, thông thường theo định dạng tiêu chuẩn như GRI (Global Reporting Initiative) hoặc CDP (Carbon Disclosure Project). Báo cáo cung cấp thông tin chi tiết về các phát thải carbon, phạm vi báo cáo, phương pháp tính toán, và các biện pháp giảm phát thải.

Đánh giá và chia sẻ: Đánh giá kết quả tính toán và báo cáo phát thải carbon, so sánh với các mục tiêu hoặc tiêu chuẩn nội bộ hoặc bên ngoài. Chia sẻ kết quả đến các bên liên quan như cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, và cộng đồng để tăng cường tính minh bạch và động viên hành động giảm phát thải.

Giám sát và Cải thiện: Theo dõi và giám sát phát thải carbon theo thời gian để đảm bảo tính liên tục của quá trình báo cáo và để xác định cơ hội cải thiện và thực hiện biện pháp giảm phát thải hiệu quả hơn

Các giá trị của đường cơ sở trong một số chương trình, dự án

Dự án bù đắp phát thải từ rừng qua chương trình REDD+. Đường cơ sở là cơ sở tính toán tổng lượng CO2 giảm phát thải hoặc tăng hấp thụ thông qua giảm mất và suy thoái rừng, từ đây tính được tín chỉ Carbon để mua bán. Mức giảm phát thải tham chiếu (REL) giống như đường cơ sở nhưng có tính đến những bất trắc trong dự báo tương lai bằng cách tính thêm cam kết tự nguyện của quốc gia. Đường REL được thiết lập dựa trên sự thương lượng về đóng góp của mỗi quốc gia cho việc giảm mất rừng và suy thoái rừng. Dự án REDD+ có thể yêu cầu cấp tín chỉ Carbon nếu tỷ lệ mất rừng và suy thoái rừng thực tế thấp hơn đường cơ sở (diện tích rừng thực tế lớn hơn diện tích rừng dự đoán theo đường cơ sở).

Quy định quản lý chất thải tại Việt Nam. Đường phát thải cơ sở theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 17/2022/TT-BTNMT là giả định tổng mức phát thải khí nhà kính từng năm của một lĩnh vực theo kịch bản phát triển thông thường của lĩnh vực đó trong một giai đoạn nhất định. Đường cơ sở được xây dựng qua hai bước gồm: Bước 1, xây dựng kịch bản BAU của lĩnh vực quản lý chất thải căn cứ trên hiện trạng quản lý chất thải trước khi thực hiện các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; Bước 2: Xây dựng đường phát thải cơ sở chi tiết đến từng năm theo kịch bản BAU cho các nguồn phát thải. Đường phát thải cơ sở phải được cập nhật hai năm một lần, và được thể hiện trong báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

Các dự án theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris (PA). Đường cơ sở được xác định trên cơ sở các kết quả giảm nhẹ được chuyển giao quốc tế (ITMO) đạt 3 tiêu chí: có thực, được thẩm định và có tính bổ sung. Các dự án theo cách tiếp cận từ dưới lên (NDC). Mỗi quốc gia có thể là người mua, người bán hoặc cả hai. Mỗi quốc gia đều có nghĩa vụ giảm nhẹ (NDC). Dự án cần phải xây dựng một hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) phù hợp với khung MRV quốc gia và quốc tế. Hiện các quy định liên quan đến các cơ chế Điều 6 đang được hoàn thiện thông qua quá trình đàm phán trong các hội nghị các bên tham gia PA.


TraceVerified với tầm nhìn trở thành đối tác trong lĩnh vực phòng chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững toàn cầu, cùng tạo ra một môi trường phát triển bền vững dựa trên cơ chế của thị trường tín chỉ carbon.

Để được tư vấn về phát triển bền vững, tín chỉ carbon xin vui lòng liên hệ:

Ms Trinh Phạm – 0912501139 – trinhptm@traceverified.com