Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Quyết định 1978/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc

TraceVerified > Chính Sách Pháp Luật > Quyết định 1978/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về triển khai áp dụng truy xuất nguồn gốc

Tình trạng thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩm độc hại,… lẫn tạp trong mọi ngóc ngách trong thị trường thực phẩm vốn là mối nguy âm thầm đục khoét niềm tin của người tiêu dùng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của họ. Để có có thể kiểm soát tốt hơn vấn đề trên các quốc gia đang nỗ lực xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm kiểm soát mọi diễn biến của ngành thực phẩm, thúc đẩy minh bạch hóa thông tin sản phẩm lưu thông trên thị trường và đặc biệt tăng cường bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. 

Để thúc đẩy hoạt động truy xuất nguồn gốc, mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1978/QĐ-BCT về Kế hoạch thực hiện “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

He-thong-truy-xuat-nguon-goc

Quyết định 1978/QĐ-BCT của Bộ Công Thương được căn cứ vào những Luật vốn đã hiện hành:

 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006.
 • Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2017.
 • Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.
 • Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.
 • Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung của quyết định 1978/QĐ-BCT

 • Triển khai hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Công Thương về Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”.
 • Tụ chung tất cả cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và kết nối chúng đến Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia.
 • Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành Công Thương.
 • Đề xuất các nhóm sản phẩm, hàng hóa ưu tiên áp dụng truy xuất nguồn gốc và lên danh mục những sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải áp dụng truy xuất nguồn gốc trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.
 • Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng truy xuất nguồn gốc.
 • Lan tỏa và phổ biến truy xuất nguồn gốc đến rộng rãi các doanh nghiệp.
 • Gửi báo cáo tình hình nhiệm vụ hằng năm đến Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp.

Phân công trách nhiệm

Trách nhiệm triển khai: Các Cục, Vụ, Tổng cục và các cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương 

Trách nhiệm đôn đốc, làm đầu mối tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Đề án: Giao Vụ Khoa học và Công nghệ.

>> Tải về hoặc xem nguyên bản Quyết định 1978/QĐ-BCT của Bộ Công Thương tại đây