Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói

TraceVerified > Chính Sách Pháp Luật > Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV-Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói
Pic-TCCS-774-2020-BVTV

Mã số cơ sở đóng gói (PHC – Packing House Code) là mã số định danh cho cơ sở đóng gói nông sản được phép xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Ngày 30/11/2020 đã Cục Bảo vệ thực vật đã có quyết định số 2481/QĐ-BVTV-KH ban hành TCCS 775:2020/BVTV về Quy trình thiết lập và giám sát mã số cơ sở đóng gói. Tiêu chuẩn này hướng dẫn cho việc thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói nông sản theo quy định của nước nhập khẩu.

Nội dung chính của Tiêu chuẩn cơ sở này bao gồm:

1. Hướng dẫn thiết lập cơ sở đóng gói

– Yêu cầu chung: Các yêu cầu chung về thiết lập cơ sở đóng gói như cơ sở vật chất đáp bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy nổ, đáp ứng phân loại sơ chế; yêu cầu về hóa chất sử dụng; yêu cầu về bao bì; yêu cầu về vật liệu đóng gói; yêu cầu về hồ sơ ghi chép.

– Yêu cầu về hồ sơ: Quy trình đóng gói, hồ sơ nguồn gốc nông sản, hồ sơ theo dõi vệ sinh, các hồ sơ khác.

– Yêu cầu về nhân sự: Đủ sức khỏe, có kiến thức về quy trình đóng gói, có khả năng nhận diện sinh vật gây hại.

– Yêu cầu về quản lý và kiểm soát sinh vật gây hại

– Yêu cầu khác: tuân thủ yêu cầu cụ thể của nước nhập khẩu.

2. Kiểm tra, đánh giá cơ sở đóng gói

– Đăng ký thông tin kỹ thuật của cơ sở đóng gói: thông tin này cần được gửi bởi Tổ chức/Cá nhân cần cấp mã số cơ sở đóng gói.

– Kiểm tra thực tế: được thực hiện bởi Chi cục bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật tại địa phương (Sau gọi tắt là đơn vị kiểm tra).

– Kết quả thực tế: Đơn vị kiểm tra thực tế và lập báo cáo gửi cho Cục Bảo vệ thực vật.

– Phê duyệt và cấp mã số cơ sở đóng gói: Cục Bảo vệ thực vật thẩm định hồ sơ nhận được và cấp mã số cho cơ sở đạt yêu cầu sau đó gửi mã số này cho nước nhập khẩu. Khi nước nhập khẩu phê duyệt Cục bảo vệ thực vật sẽ gửi thông tin về cho Chi cục để thông báo với cơ sở.

3. Giám sát cơ sở đóng gói

– Các loại hình giám sát: Tự giám sát, giám sát định kỳ, kiểm tra đột xuất

– Kết hoạch giám sát: giám sát định kỳ tối thiểu 1 năm/lần, Cục Bảo vệ thực vật thực hiện kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc để thực hiện công tác quản lý.

– Nội dung giám sát các mã cơ sở đóng gói đã được cấp theo các yêu cầu được nêu trong Tiêu chuẩn này. Đơn vị giám sát là Chi cục bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt  và bảo vệ thực vật sẽ giám sát cơ sở đóng gói được cấp mã nhằm mục đích đảm bảo cơ sở đóng gói luôn duy trì tình trạng tuân thủ quy định của nước nhập khẩu.

– Báo cáo kết quả giám sát: Đơn vị giám sát lập báo cáo giám sát và gửi cho Cục Bảo vệ thực vật trước ngày 30/06 hoặc trước ngày 30/12 hàng năm.

4. Quy định đối với cơ sở đóng gói đã được cấp mã số

– Thường xuyên tự cập nhật các thông tin quy định về mã số cơ sở đóng gói

– Cung cấp đủ hồ sơ tài liệu khi có yêu cầu

– Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi về cơ sở đóng gói.

5. Các trường hợp thu hồi và hủy mã số

Tiêu chuẩn nêu rõ các trường hợp bị thu hồi và hủy mã số cơ sở đóng gói.

6. Lưu trữ tài liệu

Tiêu chuẩn nêu rõ các tài liệu cần lưu trữ đối với cơ sở đóng gói và Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật và Cục bảo vệ thực vật.

>> Xem chi tiết hoặc tải về Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 775:2020/BVTV: Tại đây