Địa chỉ :
91-93 Điện Biên Phủ, Quận 1, HCM
Email :
info@traceverified.com
Hot Line :
028 38234179

Trách nhiệm xã hội

TraceVerified > Trách nhiệm xã hội

Bản chất công việc của TraceVerified đã mang một trách nhiệm xã hội to lớn là cùng cộng đồng làm cho quá trình sản xuất thực phẩm ngày càng minh bạch hơn, nhà sản xuất ngày càng có trách nhiệm hơn với sản phẩm của mình, vì mục tiêu sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi luôn luôn hướng tới các giá trị trách nhiệm xã hội khác cả trong và ngoài doanh nghiệp.

Trong các hoạt đông của TraceVerified, chúng tôi cam kết tuân thủ Luật Bình đẳng giới Việt Nam, Tiêu chuẩn Lao động, Giới và Kinh doanh cho phụ nữ, Bình đẳng giới và Các vấn đề liên ngành.